PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring is opgesteld om u te verduidelijken in welke omstandigheden wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij ze beschermen. Wij kunnen deze Privacyverklaring occasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we ze kunnen gebruiken en in welke gevallen wij deze gegevens kunnen doorgeven aan derden. Daarom vragen wij u dit document regelmatig te raadplegen. 

TowerEye BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@towereye.be. 

VERWERKINGSDOELEINDEN

TowerEye BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

a. toestemming

b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

c. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

d. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met TowerEye BV verbonden zijn of met enige andere partner van TowerEye BV ; TowerEye BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@towereye.be ;

DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHT

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).